Psychoterapeutické poradenství a psychoterapeutické konzultace pro dospělé

Individuální psychoterapeutické poradenství představuje pravidelná setkávání klienta a terapeuta, v rámci, kterých získává klient, podle svých možností a schopností, lepší náhled na své emoční stavy, životní okolnosti, vztahy s druhými lidmi, svou osobnost. Podněcuje bližší pochopení vlastního duševního i tělesného rozpoložení a prožívání, umožňuje odhalování a opouštění nefunkčních způsobů jednání a nalézání nových. Individuální psychoterapie pro děti a dospívající může probíhat formou rozhovoru, společné hry, imaginace atp., přičemž zohledňuje jejich věk a aktuální vývojové potřeby.

psychoterapie Jiří Staněk

Nabídka služeb

 • Odborná pomoc při řešení partnerských a manželských problémů a krizí
  (problémy v komunikaci, nevěra, žárlivost, domácí násilí, rozvod, rozchod ).
 • Řešení individuální problematiky
  (nízké sebevědomí, problémy s lidmi kolem sebe, problémy se zvládáním emocí, zvládání změn, stres, úzkostné stavy, deprese, nespavost…).
 • Pomoc s problémy spojenými s profesním životem
  (profesní směřování, zvládání stresu, time-management, syndrom vyhoření,….).
 • podporu v obtížných životních situacích, psychologickou první pomoc
  (těžká nemoc, závislosti, ztráta zaměstnání, úmrtí v rodině,..též podpora rodinných příslušníků).
 • Rodinná terapie: spočívá v pravidelných setkáváních členů rodiny (dítě či dospívající, rodiče, sourozenci, případně i prarodiče) s cílem odhalit příčinu a nalézt řešení komunikačních obtíží nebo konfliktů a dalších problémů v rodině a obnovit narušenou rovnováhu mezi jejími jednotlivými členy. Je zpravidla nedílnou součástí léčby většiny psychických potíží u dětí a dospívajících! Ideální je řešení potíží nejlépe za pomoci celého rodinného systému (tedy všech zainteresovaných členů rodiny).

Témata, která lze takto řešit

– rodičovský nesoulad a problémy v rodičovsko-partnerském soužití
– předrozvodové, rozvodové a porozvodové situace v rodině
– krizové situace v rodině (úmrtí jednoho z členů rodiny, vážná nemoc, odchod dítěte z rodiny, apod.)
– konflikt rodičovské a profesní role
– zhoršená komunikace mezi rodiči navzájem nebo mezi rodiči a dětmi
– vleklá nedorozumění v rodinném soužití, i ve vícegeneračním soužití
– výchovné problémy s dítětem (např. neuznávání autority rodiče, útěky, lhaní, apod.)

Mediace Jiří Staněk

Cena

 • Obvyklá délka sezení (50 minut)………… 700,- Kč
 • Pro studenty a osoby ve finanční tísni je cena dohodu.
 • Mimořádné termíny (sobota, neděle, svátky) jsou po dohodě možné za příplatek 50 % z výše uvedené ceny.
 • V případě, že se nedostavíte na objednané sezení bez jeho zrušení minimálně 12 hodin předem, bude vám cena prošlého sezení připočtena při další návštěvě.

 

Další možnost objednání je zavolat na níže uvedené kontakty a domluvit se osobně. Vzhledem k povaze naší práce a značné zaneprázdněnosti si ale často nemůžeme dovolit zvedat telefon (rušili  bychom sezení s jiným klientem). Neberte to, prosím, osobně. Když nám napíšete SMS, že s námi chcete co nejdříve mluvit, dáme Vám vědět, jakmile budeme na příjmu.

Podmínky

 • Psychoterapeutické poradenství je služba bez smlouvy se zdravotními pojišťovnami, je proto hrazená přímou platbou.
 • Tato služba začíná po úvodním rozhovoru (seznámení s problémem) a podle charakteru problému se domlouvá předběžná délka, frekvence a průběh setkávání (podle možností klienta – časových a finančních).
 • Domluvený čas, místo a honorář jsou závazné.

Transformační systemická terapie

Transformační systemická terapie vychází z terapeutického modelu růstu Virginie Satirové (1916–1988), rozvinutého následně jejími spolupracovníky, především Johnem Banmenem. Jde o zážitkovou terapii, zaměřenou primárně na vnitřní změnu klienta, která pak má vliv na jeho interpersonální vztahy. Terapie je zážitková, systemická, pozitivně orientovaná a zaměřená na změnu. Důležitá je při ní osobnost terapeuta a důraz je kladen na zvýšení sebeúcty klienta, posílení jeho schopnosti rozhodovat, přijetí odpovědnosti a kongruenci. John Banmen formuloval základní terapeutické prvky Transformační systemické terapie podle Satirové (Model Virginie Satirové a jeho vývoj-Dr. John Banmen 2008).

zážitková psychoterapie Jiří Staněk

Zážitková

Terapie musí být zážitková, což znamená, že vedeme klienta k tomu, aby prožíval dopad minulých událostí v přítomnosti. A souběžně klient prožívá svojí pozitivní Životní energii v současnosti. Jednou z cest, která pomáhá prožívat klientům jejich negativní energii dopadů je tělová paměť. K energetickému posunu však může dojít pouze tehdy, když klienti prožívají oboje zároveň: negativní energii dopadu událostí a pozitivní energii jejich životní síly.

systemická psychoterapie Jiří Staněk

Systemická

Terapie musí působit jak v intrapsychickém, tak v interaktivním systému, v nichž klient prožívá svůj život. Intrapsychický systém zahrnuje emoce, percepce, očekávání, touhy a spirituální energii jedince - tyto všechny části jsou v systemické interakci. Interakční systém zahrnuje jednak vztahy z minulosti i vztahy současné, které osoba prožila. Tyto dva systémy jsou ve vzájemné interakci. Změna v jednom systému vyvolává změnu v druhém systému. Nicméně, transformační změna je energetický posun v intrapsychickém systému, který potom navodí změny v systému interaktivním.

pozitivně zaměřená psychoterapie Jiří Staněk

Pozitivně zaměřená

V Transformační systemické terapii dle Satirové terapeut aktivně pomáhá klientovi přerámovat jeho percepce, vytvářet možnosti, naslouchat pozitivnímu poselství univerzálních tužeb a spojovat klienta s jeho/její Životní energií.Terapie je zaměřená na zdraví a možnosti, oceňování zdrojů a na očekávání růstu spíš než na patologizaci či řešení problémů.

psychoterapie Jiří Staněk zaměřená na změnu

Zaměřená na změnu

Těžištěm Transformační systemické terapie dle Satirové je transformační změna, během celého sezení jsou kladeny procesové otázky, jejichž kladení je spojeno se změnou. Otázky typu „ co by se muselo pro Tebe změnit, aby sis odpustil?" , poskytují klientovi příležitost prozkoumat nezmapovaná místa uvnitř jejich intrapsychického systému.